Template Identificatiedocument

  • Beschrijving
  • Meer details

Direct te downloaden

U heeft een interne preventieadviseur aangeduid of is de zaakvoerder zelf preventieadviseur? Dan moet er ook een identificatiedocument opgemaakt te worden waarin bepaald wordt welke zaken door de interne preventiedienst, dan wel de externe preventiedienst worden uitgevoerd.

Dit is ook één van de eerste documenten die gevraagd worden door arbeidsinspectie tijdens hun controles. Download onze eenvoudige template. Invullen en een kopie bezorgen aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zodat iedereen weet hoe de taakverdeling is bepaald.

Bron arbeidsinspectie: Dit identificatiedocument herneemt de opdrachten en taken die reglementair toebedeeld zijn aan de interne preventiedienst evenals alle opdrachten en taken die de interne preventiedienst daarenboven verricht (cfr. artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Voordelen:

  • zeer eenvoudig te gebruiken, zonder voorkennis,
  • Vooraf ingevuld. Enkel velden aan te vullen of te selecteren.
  • aanpasbaar naar eigen noden (na uitschakelen van beveiliging zonder wachtwoord),
  • .docx bestand  
  • ...

Uittreksel uit betreffende wetgeving:

Art. 8.- Onverminderd de bepalingen van de artikelen 9 tot 12 worden de opdrachten en taken
bedoeld in de artikelen 5 tot 7 uitgeoefend door de interne dienst of de externe dienst.
KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk 9
Onverminderd de bepaling van artikel 11, kunnen alle opdrachten en taken bedoeld in het
eerste lid worden uitgeoefend door de interne dienst, indien deze over de vereiste bekwaamheid
beschikt.
De werkgever moet het in het vierde lid bedoelde identificatiedocument, hetzij apart, hetzij
als deel van het jaarverslag van de dienst, hetzij als een bijlage bij de overeenkomst met de
externe dienst ter beschikking houden van de met toezicht belast ambtenaar.
Dit document vermeldt:
1° de identificatie van de werkgever;
2° de opdrachten die door de interne dienst worden verricht, eventueel middels een verwijzing
naar de desbetreffende bepalingen van dit besluit;
3° de samenstelling van de interne dienst, het aantal preventieadviseurs, hun kwalificaties en
hun prestatieduur;
4° de vaardigheden die vertegenwoordigd zijn in de interne dienst, zodat de opdrachten volledig
en doeltreffend kunnen worden vervuld;
5° de administratieve, technische en financiële middelen waarover de interne dienst beschikt;
6° de adviezen van het Comité;
7° wanneer het gaat om de opdracht inzake gezondheidstoezicht, een kopie van de erkenning
verleend door de bevoegde Gemeenschap.